Download เอกสารการประชุม ของ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า (38 เรื่อง )
"โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่าย ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม"      

เอกสารที่ 1 (.ppt)
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมือง

      

เอกสารที่ 2 (.ppt)
การเตรียมการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย

      

เอกสารที่ 3 (.ppt)
จิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมือง (แนะนำสำนึกพลเมืองชุมชนระยอง)

      

เอกสารที่ 4 (.pptx)
นโยบายสาธารณะ

      

เอกสารที่ 5 (.ppt)
นโยบายสาธาณะนครศรีธรรมราช.

      

เอกสารที่ 6 (.ppt)
นโยบายสาธาณะ Power over-to-with

      

เอกสารที่ 7 (.ppt)
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 นครนายก

      

เอกสารที่ 8 (.ppt)
ขั้นตอนที่1-ระบุปัญหา

      

เอกสารที่ 9 (.ppt)
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เชียงราย

      

เอกสารที่ 10 (.ppt)
ขั้นตอนที่2-คัดเลือกปัญหา

      

เอกสารที่ 11 (.ppt)
ขั้นตอนที่3 อ.อังสนา

      

เอกสารที่ 12 (.ppt)
ขั้นตอนที่3-รวบรวมข้อมูล-โดย อ.ละเอียด สุขจิตต์

      

เอกสารที่ 13 (.ppt)
ขั้นตอนที่3-รวบรวมข้อมูล

      

เอกสารที่ 14 (.ppt)
ขั้นตอนที่3-อ.ละเอียด-พิษณุโลก53

      

เอกสารที่ 15 (.pptx)
ขั้นตอนที่4-การพัฒนาแฟ้มผลงานและผังนิทรรศการ-ptt2007

      

เอกสารที่ 16 (.pptx)
ขั้นตอนที่4-ภาพ ตัวอย่างผังนิทรรศการ และแฟ้มข้อมูล

      

เอกสารที่ 17 (.ppt)
ขั้นตอนที่4-การพัฒนาแฟ้มผลงานและผังนิทรรศการ-นครฯ

      

เอกสารที่ 18 (.ppt)
ขั้นตอนที่4-อ.ละเอียด-การพัฒนาแฟ้มงานพิษณุโลก53

      

เอกสารที่ 19 (.ppt)
ขั้นตอนที่4-อ.ละเอียด-การพัฒนาแฟ้มงานพิษณุโลก53

      

เอกสารที่ 20 (.ppt)
ขั้นตอนที่ 5 - การนำเสนอแฟ้มผลงาน (Portfolio) โดย อาจารย์ ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

      

เอกสารที่ 21 (.ppt)
ขั้นตอนที่5-การนำเสนอแฟ้มผลงาน

      

เอกสารที่ 22 (.ppt)
ขั้นตอนที่ 5 ศุภณัฐ-พิษณุโลก

      

เอกสารที่ 23 (.ppt)
ขั้นตอน5-อ.ละเอียด-พิษณุโลก 53

      

เอกสารที่ 24 (.ppt)
ขั้นตอนที่ 6_ศุภณัฐ-พิษณุโลก

      

เอกสารที่ 25 (.ppt)
ขั้นตอนที่ 6 การสะท้อนการเรียนรู้-Reflection

      

เอกสารที่ 26 (.ppt)
ขั้นตอนที่ 6 คำถามประกอบกิจกรรม

      

เอกสารที่ 27 (.ppt)
ออกแบบการเรียนการสอน

      

เอกสารที่ 28 (.ppt)
ขั้นตอนที่3-รวบรวมข้อมูล อสม

      

เอกสารที่ 29 (.pptx)
ขั้นตอนที่4-การพัฒนาแฟ้มผลงานและผังนิทรรศการ-อสม.Saranyu

      

เอกสารที่ 30 (.ppt)
สรุปแนวคิด โครงการสร้างสำนึกพลเมือง

      

เอกสารที่ 31(.ppt)
สรุปแนวคิด โครงการสร้างสำนึกพลเมืองนครนายก

      

เอกสารที่ 32 (.doc)
แบบฟอร์ม pre-post test

      

เอกสารที่ 33 (.doc)
แบบฟอร์มนโยบายสาธารณะใช่หรือไม่

      

เอกสารที่ 34 (.doc)
แบบฟอร์ม pre-post test ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ

      

เอกสารที่ 35 (.doc)
แบบฟอร์มประเมินรายวัน-4ช่อง

      

เอกสารที่ 36 (.doc)
แผนการสอนระยะสั้น

      

เอกสารที่ 37 (.doc)
แบบฟอร์มและฝึกปฏิบัติ

      

เอกสารที่ 38 (.doc)
แบบฟอร์ม-แผนการสอนสำหรับชั้นเรียน