ตำบลจัดการสุขภาพ ภาคกลาง
แนวคิดตำบลจัดการสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2008 เวลา 01:12 น.

แนวคิด ตำบลจัดการสุขภาพ
  เป็นตำบลที่มีการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายสุขภาพ 3 กลุ่มหลักเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ โดยภาพฝันของตำบลจัดการพื้นที่ คือ

 • 1. พัฒนาโครงสร้างการดำเนินงานด้านสุขภาพของตำบล ให้มีองค์กรลากหลายและกำหนดบทบาทชัดเจนของแต่ละ องค์กร

 • 2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล ได้แก่ความรู้ ทุน ระบบข้อมูล และที่สำคัญขวัญและกำลังใจของภาคเครือข่ายภาคประชาชน

 • 3. พัฒนากระบวนการดำเนินงานได้แก่ การศึกษาชุมชน การวางแผน การจัดทำโครงการ / กิจกรรม และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

 • 4. พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ในด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายสุขท้ายของตำบลจัดการสุขภาพ คือ สังคมอยู่อย่างเป็นสุข  เกณฑ์การประเมินศักยภาพตำบลจัดการสุขภาพ ประกอบด้วย

 • 1. เครือข่ายที่เข้าร่วมในทีมจัดการสุขภาพอย่างน้อย 3 ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน

 • 2. การสร้างและพัฒนาทีมสุขภาพตำบล ควรมีกระบวนการพัฒนาอย่างน้อย 4 กระบวนการ/ ขั้นตอน ได้แก่

 • 2.1 พูดคุยประสานงาน / ประชาสัมพันธ์

 • 2.2 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ / ระดมความคิดเห็น

 • 2.3 มีการคัดเลือกทีมงานจัดการสุขภาพ

 • 2.4 มีการจัดตั้งคณะทำงาน / กำหนดบทบาทหน้าที่

 • 2.5 มีการอบรม / สัมมนา

 • 2.6 มีการศึกษาดูงาน

 • 3. กระบวนการทำงานของทีมสุขภาพตำบล ควรมีกระบวนการทำงานอย่างน้อย 5 กระบวนการ ได้แก่

 • 3.1 มีการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน

 • 3.2 มีการวางแผนการทำงาน

 • 3.3 มีการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์

 • 3.4 มีการระดมทรัพยากรและทุน

 • 3.5 มีการดำเนินกิจกรรมตามแผน

 • 4. ตำบลมีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อย่างน้อย 3 โครงการ

 • 5. หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลจัดการสุขภาพต้องผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ( 100 % )

 • 6. ตำบลมีกลไก /ระบบการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและการจัดการในภาวะวิกฤต

 • 7. ตำบลมี นวัตกรรมสุขภาพ หรือ โรงเรียน อสม. หรือศูนย์เรียนรู้สุขภาพภาคประชาชน

 • 8. ตำบลมีข้อตกลง / มาตรการทางสังคมด้านสุขภาพ
 • เกณฑ์การประเมิน ศักยภาพของตำบลจัดการสุขภาพ

 • 1. ตำบลจัดการสุขภาพระดับ ดี ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1,2,3,4

 • 2. ตำบลจัดการสุขภาพระดับ ดีมาก ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1,2,3,4,5,6

 • 3. ตำบลจัดการสุขภาพระดับ ดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 8 ข้อ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 08:29 น.
 
ยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 12:44 น.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตำบลจัดการสุขภาพ ภาคกลางวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ คือ

 • 1) เป็นคลังความรู้แนวคิดและกระบวนการดำเนินงานของตำบลจัดการสุขภาพ ภาคกลาง

 • 2) สร้างเครือข่ายตำบลจัดการสุขภาพ ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด และกระบวนการดำเนินงานของพื้นที่ภาคกลาง

 • 3) เป็นที่เผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงาน ตำบลจัดการสุขภาพ ภาคกลาง
 • แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 14:14 น.
   
  เวทีประชาพิจารณ์ "ตำบลจัดการสุขภาพ" ปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
  วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 00:11 น.


                     ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง จัดประชุมเวทีประชาพิจารณ์ และการนำเสนอบทเรียนการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน "ตำบลจัดการสุขภาพ"ปี 2555 ของพื้นที่จังหวัดในเขต 1-5-9  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ และนวัตกรรมสุขภาพชุมชนของพื้นที่  ตลอดจนร่วมประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ ดังนี้
   


        เขต9 วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ สช. ภาคกลาง


  เอกสารดาวโหลด
   

        เขต5 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ณ เพชรบุรี


  เอกสารดาวน์โหลด 


        เขต 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2555  ณ  จังหวัดสมุทรปราการ

   

        เขต1 วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ สสจ.พระนครศรีอยุธยา


  เอกสารดาวโหลด 
     

        เขต 4 วันที่ 22 สิงหาคม 2555  ณ จังหวัดนครปฐม 


  เอกสารดาวโหลด

   
        เขต 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ จังหวัดลพบุรี

   

  เอกสารดาวโหลด

   
   
                      โดยมีผู้แทนจากจังหวัดในแต่ละเขต เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
  ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ 
   
               เครือข่ายสุขภาพจากทุกภาคส่วนในตำบล ได้แก่  ภาครัฐ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน รพ.สต , ภาคประชาชน :  อสม. และภาคท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ / ตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย / ตำบลจัดการสุขภาพภาวะวิกฤติ  (พื้นที่บูรณาการกับตำบลจัดการสุขภาพ / ตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ปี 2555  และเป็นพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง   แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 14:16 น.
   
  การประชุมตำบลจัดการสุขภาพ ภาคกลาง ( 6 เขต ) 2-10 มิย. 54 PDF พิมพ์ อีเมล
  วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 05:08 น.
  Download เอกสารการประชุม

  เขต 1 วันที่ 2 มิย. 54
  จังหวัดสระบุรี
  จังหวัดนนทบุรี
  จังหวัดปทุมธานี
  จังหวัดอยุธยา
  4 จังหวัดในเขต 1

  เขต 2 วันที่ 6 มิย. 54
  จังหวัดลพบุรี
  จังหวัดอ่างทอง
  จังหวัดชัยนาท
  จังหวัดสิงห์บุรี
  4 จังหวัดในเขต 2  เขต 3 วันที่ 7 มิย. 54
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  จังหวัดสมุทรปราการ
  จังหวัดนครนายก
  จังหวัดปราจีนบุรี
  จังหวัดสระแก้ว  เขต 4 วันที่ 8 มิย. 54
  จังหวัดราชบุรี
  จังหวัดสุพรรณบุรี
  จังหวัดกาญจนบุรี
  จังหวัดนครปฐม  เขต 5 วันที่ 9 มิย. 54
  จังหวัดสมุทรสาคร
  จังหวัดสมุทรสงคราม
  จังหวัดเพชรบุรี
  จังหวัดประจวบฯ  เขต 9 วันที่ 10 มิย. 54
  จังหวัดระยอง
  จังหวัดชลบุรี
  จังหวัดจันทบุรี
  จังหวัดตราด

  แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 09:36 น.
   
  web-การจัดการความรู้ ตำบลจัดการสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
  วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2011 เวลา 09:17 น.

  แจ้งการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการเสริมสร้างบทบาทภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบลสู่การปฎิบัติ
  วันที่ประกาศ : 2 พฤษภาคม 2554  คลิกชม บันทึกที่มีคำสำคัญ:
  ตำบลจัดการสุขภาพ  คลิกชม weblog ค้นหานวัตกรรมสุขภาพชุมชน
  จากงาน ๖ ประเด็นของตำบลจัดการสุขภาพ


  .....

  แบบประเมินหมู่บ้านจัดการ และแบบบันทึกผลการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2553

  .....

  นโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2554

  .....

  ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2554

  .....

  วิธีการบันทึกแผนสุขภาพตำบล

  แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 04:01 น.
   
  « เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »

  หน้า 1 จาก 3

  สถิตินับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554