อสม.ดีเด่น - ชมรม อสม.ภาคกลาง


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บ อสม.ดีเด่น - ชมรม อสม. ภาคกลาง

วัตถุประสงค์

1) คลังข้อมูล อสม.ดีเด่น ระดับเขต ภาค ชาติ ภาคกลาง

2) การดำเนินงานของ ชมรม อสม ภาคกลาง

3) สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม. และ ผู้รับผิดชอบงาน สช. 

Download

ผลการดำเนินงาน อสม. ดีเด่น

ระดับชาติ 11 สาขา

ปี 2554


พื้นที่อสม.ดีเด่น 11 สาขา :  (download  รวม 4 ภาค)

1. สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ :   นายประสิทธิ์  แจ้งใจ จ.นครศรีธรรมราช
2. สาขาเอดส์ในชุมชน : นางประดับ  เพชรแก้ว  จ. พังงาน
3. สาขาสุขภาพจิตในชุมชนนางสุนันทา  สมุทรสารัญ จ. สตูล
4. สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนนายสมนึก อ่วมจำรัส  จ. สมุทรสงคราม
5. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ นางสมจิต  ชัยอภิชฌา จ. ราชบุรี
6. สาขาการบริการใน ศสมช. : นางประพิณพร  อรบุตร  จ. ยโสธร
7. สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ : นางเกษฐิณี  โพชสาลี  จ. ตรัง
8. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค นางกัลยา จันทร์งาม จ. ยโสธร
9. สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นายสมยา  รัตนพลธี  จ. อุดรธานี
10. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนนายเรืองวิทย์  ศรีสุวรรณ  จ. สงขลา
11. สาขาอนามัยแม่และเด็ก : นางทองจันทร์ แก่นจำปา จ. ร้อยเอ็ด

 

ชมรม อสม. ภาคกลาง